TEL:  +48 601-877-571

E-MAIL:

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiam dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości:

Lokal mieszkalny/niemieszkalny:

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • uproszczony kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej
 • numer księgi wieczystej dla lokalu (jeśli księga wieczysta jest założona)
 • akt notarialny, stanowiący podstawę nabycia lokalu lub przydział za Spółdzielni
 • uproszczony kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli lokal jest przedmiotem transakcji

Lokal mieszkalny/niemieszkalny – jeśli znajduje się w budynku, który jest w trakcie budowy / rynek pierwotny:

 • numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja
 • decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku (w przypadku inwestycji zakończonej)
 • rzut lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • fragment mapy zasadniczej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i/lub decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • pozwolenie na budowę – jeśli zostało wydane
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli działa jest przedmiotem transakcji

Nieruchomość gruntowa zabudowana – budynki istniejące

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • decyzja potwierdzająca przyjęcie budynku do użytkowania lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumentacja techniczna /projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja/
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Nieruchomość gruntowa – w trakcie procesu budowlanego

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • decyzja pozwolenie na budowę
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany – jeśli dotyczy
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa ewidencyjna/zasadnicza - Starostwo Powiatowe, Wydział/Referat Geodezji
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy - Urząd Miasta lub Gminy, Wydział/Referat Planowania przestrzennego
 • decyzja o przydziale lokalu - Spółdzielnia Mieszkaniowa

W szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie sami skompletować niezbędne dokumenty na potrzeby wyceny nieruchomości.